HANGER EVENT BOARD

(생사이벤트) 팀A 전국투어생사

Maybe 34 195
생사이벤트입니다                                                                                          
이글 밑에 댓글순서로 30번째분에게                                                             
이사진 2장과 미나미스티커를 담아서 보내드리겠습니다                                         
(댓글은 한분이 연달아 쓰시는건 하나로 인정합니다)                                   
(한분이 여러번 쓰셔도 됩니다 - 연이은거만 하나로인정)                             

※※※※ 30번째분 0512로 댓글 달아주세요 ※※※※                              

(생사당첨기회는 1주일에 한번씩드리며 매주월요일 리셋됩니다
34 Comments
비비 2019.11.28 08:40  
갖고싶다아아아
아노네 2019.11.28 08:57  
대박
Price 2019.11.28 08:58  
먀쵸48 2019.11.28 09:20  
이번주는 ㅠㅠ
유비키리 2019.11.28 09:25  
붉을쥬마을리 2019.11.28 10:00  
Price 2019.11.28 10:13  
코나91 2019.11.28 10:45  
유비키리 2019.11.28 10:55  
자일리톨 2019.11.28 11:22  
유비키리 2019.11.28 11:59  
먀쵸48 2019.11.28 13:40  
자일리톨 2019.11.28 13:58  
코나91 2019.11.28 14:34  
먀쵸48 2019.11.28 14:59  
바라기 2019.11.28 15:07  
Price 2019.11.28 15:34  
비비 2019.11.28 17:04  
먀쵸48 2019.11.28 17:16  
비비 2019.11.28 17:23  
유비키리 2019.11.28 17:33  
Price 2019.11.28 17:51  
붉을쥬마을리 2019.11.28 17:59  
비비 2019.11.28 18:00  
Price 2019.11.28 18:07  
유비키리 2019.11.28 18:08  
붉을쥬마을리 2019.11.28 18:11  
Price 2019.11.28 18:12  
ㅇㅇㅍ 2019.11.28 18:37  
이구
비비 2019.11.28 18:39  
비비 2019.11.28 18:37  
비비 2019.11.28 18:37  
0512
Price 2019.11.28 18:38  
아노네 2019.11.28 18:42  
Category