HANGER EVENT BOARD

(생사이벤트) 비비안 미사키 아카리 (HKT48)

Maybe 32 163
생사이벤트입니다                                                                                          
이글 밑에 댓글순서로 30번째분에게                                                             
이사진3장을 사진첩에 담아서 보내드리겠습니다                                         
(댓글은 한분이 연달아 쓰시는건 하나로 인정합니다)                                   
(한분이 여러번 쓰셔도 됩니다 - 연이은거만 하나로인정)                             

※※※※ 30번째분 0512로 댓글 달아주세요 ※※※※                              

(생사당첨기회는 1주일에 한번씩드리며 매주월요일 리셋됩니다)

비비안의 20세 생일을 축하합니다
32 Comments
비비 2019.12.03 07:30  
앗!!
Price 2019.12.03 07:50  
야채단さん 2019.12.03 10:29  
자일리톨 2019.12.03 11:04  
헉.. 대박!
먀쵸48 2019.12.03 11:06  
자일리톨 2019.12.03 11:26  
덕질가자 2019.12.03 11:29  
자일리톨 2019.12.03 11:31  
유비키리 2019.12.03 12:00  
자일리톨 2019.12.03 12:05  
덕질가자 2019.12.03 12:21  
자일리톨 2019.12.03 12:28  
덕질가자 2019.12.03 12:29  
야채단さん 2019.12.03 12:32  
덕질가자 2019.12.03 12:34  
자일리톨 2019.12.03 12:36  
덕질가자 2019.12.03 12:36  
자일리톨 2019.12.03 12:37  
덕질가자 2019.12.03 12:38  
자일리톨 2019.12.03 12:38  
덕질가자 2019.12.03 12:39  
자일리톨 2019.12.03 12:39  
덕질가자 2019.12.03 12:40  
자일리톨 2019.12.03 12:42  
덕질가자 2019.12.03 12:42  
자일리톨 2019.12.03 12:43  
덕질가자 2019.12.03 12:44  
자일리톨 2019.12.03 12:44  
덕질가자 2019.12.03 12:45  
자일리톨 2019.12.03 12:46  
자일리톨 2019.12.03 12:46  
0512
덕질가자 2019.12.03 12:46  
Category