HANGER EVENT BOARD

(생사이벤트) 먀 쵸 시 입니다!!

Maybe 39 91
생사이벤트입니다         
이글 밑에 댓글순서로 30번째분에게                
이사진3장을 사진첩에 담아서 보내드리겠습니다                
(댓글은 한분이 연달아 쓰시는건 하나로 인정합니다)            
(한분이 여러번 쓰셔도 됩니다 - 연이은거만 하나로인정)         

※※※※ 30번째분 0512로 댓글 달아주세요 ※※※※
39 Comments
Maybe 06.09 12:41  
라면 06.09 12:48  
ChiyoriLover 06.09 13:13  
샤이레몬83호 06.09 13:25  
Price 06.09 13:51  
아앗 이것은....
cspa 06.09 13:56  
Price 06.09 13:58  
Maybe 06.09 14:12  
샤이레몬83호 06.09 14:15  
Price 06.09 14:22  
==== 1 0 ====
샤이레몬83호 06.09 14:28  
JINI 06.09 14:41  
샤이레몬83호 06.09 14:46  
Maybe 06.09 14:47  
유비키리 06.09 14:51  
cspa 06.09 14:53  
샤이레몬83호 06.09 14:56  
Price 06.09 15:07  
샤이레몬83호 06.09 15:11  
cspa 06.09 15:42  
Maybe 06.09 15:46  
샤이레몬83호 06.09 15:49  
ㅇㅇㅍ 06.09 16:22  
cspa 06.09 16:30  
Price 06.09 16:34  
2 5 !
샤이레몬83호 06.09 16:41  
ChiyoriLover 06.09 16:45  
다들 눈치보시는건가요???
Price 06.09 16:48  
28!!
Maybe 06.09 16:48  
오늘의 29는 제가!!
ChiyoriLover 06.09 16:49  
Maybe 06.09 16:49  
당첨 축하드립니다!! 비밀글로 택배받으실 주소 전번 성함 적어주세요!!
ChiyoriLover 06.09 16:50  
치요리품으로갈래입니다.갤로그에 비밀글로 적을께요
Price 06.09 16:49  
0512?
Price 06.09 16:50  
ㅎㅎ 한발 늦었군요^^
ChiyoriLover 06.09 16:49  
헤헤~ 새로고침
Maybe 06.09 16:50  
아 맞다 30번째 댓글은 0512입니다!!
ChiyoriLover 06.09 16:50  
5012해야하는걸 깜밖햇네요 헤헤
cspa 06.09 16:50  
ㅊㅋㅊㅋ
Maybe 06.09 16:50  
이어서 하카타3인 생사 이벤갑니다!!