HANGER EVENT BOARD

(생사이벤트) 쵸리 나츠미 아오이(하카타1기)

Maybe 34 114
생사이벤트입니다                   
이글 밑에 댓글순서로 30번째분에게                          
이사진3장을 사진첩에 담아서 보내드리겠습니다                          
(댓글은 한분이 연달아 쓰시는건 하나로 인정합니다)                      
(한분이 여러번 쓰셔도 됩니다 - 연이은거만 하나로인정)                   

※※※※ 30번째분 0512로 댓글 달아주세요 ※※※※   

(생사당첨기회는 1주일에 한번씩드리며 매주월요일 리셋됩니다)
34 Comments
먀쵸48 07.01 07:49  
Price 07.01 07:52  
샤이레몬83호 07.01 08:12  
Maybe 07.01 08:14  
샤이레몬83호 07.01 08:23  
먀쵸48 07.01 08:41  
Price 07.01 08:56  
자일리톨 07.01 09:03  
ㅓㅜㅑ
샤이레몬83호 07.01 09:08  
먀쵸48 07.01 09:33  
샤이레몬83호 07.01 09:37  
자일리톨 07.01 09:38  
먀쵸48 07.01 09:42  
샤이레몬83호 07.01 10:00  
자일리톨 07.01 10:10  
바라기 07.01 10:22  
먀쵸48 07.01 10:23  
유이리 07.01 10:29  
자일리톨 07.01 10:37  
샤이레몬83호 07.01 10:51  
자일리톨 07.01 10:59  
샤이레몬83호 07.01 11:00  
먀쵸48 07.01 11:01  
자일리톨 07.01 11:09  
rabi❤️ 07.01 11:10  
자일리톨 07.01 11:10  
덕질가자 07.01 11:11  
자일리톨 07.01 11:12  
덕질가자 07.01 11:12  
29
자일리톨 07.01 11:13  
0512
덕질가자 07.01 11:13  
자일리톨 07.01 11:14  
먀쵸48 07.01 11:48  
Maybe 07.01 17:43  
축하!!