HANGER EVENT BOARD

(생사이벤트) 미나미 즛키 즌짱

Maybe 37 98
생사이벤트입니다                       
이글 밑에 댓글순서로 30번째분에게                              
이사진3장을 사진첩에 담아서 보내드리겠습니다                              
(댓글은 한분이 연달아 쓰시는건 하나로 인정합니다)                          
(한분이 여러번 쓰셔도 됩니다 - 연이은거만 하나로인정)                       

※※※※ 30번째분 0512로 댓글 달아주세요 ※※※※       

(생사당첨기회는 1주일에 한번씩드리며 매주월요일 리셋됩니다)
37 Comments
Maybe 07.06 07:36  
FㅘFㅐ하자 07.06 07:41  
와~~ 스고이 카와이~
붉을쥬마을리 07.06 07:43  
샤이레몬83호 07.06 07:52  
도~~~~전
홍콩손짜장 07.06 08:22  
와~~ 스고이 카와이~
아노네 07.06 08:31  
샤이레몬83호 07.06 08:41  
유비키리 07.06 08:54  
샤이레몬83호 07.06 09:10  
아노네 07.06 09:24  
샤이레몬83호 07.06 09:46  
FㅘFㅐ하자 07.06 09:46  
아노네 07.06 10:05  
미나미GoGo 07.06 10:05  
한줄추가
유이리 07.06 10:06  
먀쵸48 07.06 10:18  
16! ㅋㅋ
유이리 07.06 10:29  
유비키리 07.06 10:30  
아노네 07.06 10:30  
유이리 07.06 10:31  
20!!!!!!!!!!!!!!!
샤이레몬83호 07.06 10:35  
Maybe 07.06 10:52  
샤이레몬83호 07.06 10:54  
유이리 07.06 11:02  
유비키리 07.06 11:03  
아노네 07.06 11:05  
샤이레몬83호 07.06 11:09  
먀쵸48 07.06 11:14  
28
붉을쥬마을리 07.06 11:57  
29 요정☆
유이리 07.06 12:01  
유이리 07.06 11:57  
0512
붉을쥬마을리 07.06 11:58  
유이리 07.06 11:59  
Maybe 07.06 12:30  
당첨축하!!
샤이레몬83호 07.06 11:57  
0512
붉을쥬마을리 07.06 11:59  
Maybe 07.06 12:30